موتورخانه: این اتاق شامل تجهیزات زیر می باشد:

دیگ بخارتجهیزات مکانیکی:

الف) بویلرها: یک بویلر لوله آتش حاوی امکانات زیر می باشد که در وهله اول:

دیگ بخارتجهیزات تحت فشار که عبارتند از: پوسته کوره محفظه احتراق صفحات و ساپورت ها دهانه های ورودی سوراخها و اتصالات انشعابهای مختلف

دیگ بخارقسمت های که تحت فشار نیستند عبارتند از: روکشها و عایق کاری شاسی ونردبان ها مواد نسوز و مقاوم فلنج ورودی دودکش و محفظه گاز بدنه

دیگ بخارمجراهای ضروری برای بازدید: دریچه های آدم رو، دریچه هایی برای تعمیرات دستی، درهای ارتباطی

دیگ بخارمجراهای احتراق : نازلها و اتصالات برای سطح ،سطح های آب

دیگ بخار شیر های قطع و وصل موتوری بخار و شیر های یک طرفه

دیگ بخار خطوط و لوله های مربوط به آب و بخار و شیر آلات مورد نیاز و فیتینگها

دیگ بخار تجهیزات فلزی، سکوها، نردبان ها، پله ها، مسیر های عبور و نرده هادیگ بخار

دیگ بخار تجهیزات اشتعال و احتراق بویلر ها شامل: مشعل های دو سوخته فن به همراه يک الکتروموتور، سيستم کوپلينگ، سايلنسر ورودي، درز انبساط، دبي سنج، دمپرها و اکچورها سیستم استارت برای احتراق و تمامی تجهیزات لوله ای و شیر آلات لازم سیستم حفاظتی اشتعال - تامین سوخت مایع مورد نیاز و سیتم کنترلی مورد نیاز شامل مخزن سوخت روزانه، پمپ های سوخت رسانی، سیستم الکتریکی گرم کن برای لوله ها و مخزن سوخت در صورت نیاز، شیر کنترل سوخت و کلیه شیر آلات، لوله کشی و تجهیزات لازم برای کامل کردن سیستم. - تامین سوخت گازی مشعلها و کلیه تجهیزات لازم - کانال کشي هاي سوخت گازي، دمپرها، سايلنسر، درز انبساط - کليه شير آلات روي بويلر مثل: شير اطمينان، شير خروجي بخار، شير تغذيه آب ورودي، شيرهاي درين و ونتها - دو عدد پمپ براي آب تغذيه، شير ورودي آب تغذيه، شير يک طرفه آب تغذيه

ب) تجهيزات فرعي و کمکي: - دي اريتور و منبع آب ذخيره - ايستگاه سختي گيري آب شامل يک مخزن آب تصفيه شده، دو عدد پمپ و ساير قطعات مورد نياز براي فسفات زدن و هيدرازين. - تانک آب ذخيره با ظرفيت 24 ساعت تامين براي سيستم، سازه هاي استيل مرتبط شامل شاسي، نردبانها، دو عدد پمپ براي چرخش آب ذخيره و گرمايش لوله هاي آب تغذيه به صورت الکتريکي - سيستم سختي گيري براي آب ذخيره - تانک بلودان و کليه تجهيزات مربوطه - سيستم تنظيم دمايي و فشار براي گرمايش دي اريتور

ج) سيستم بازيافت کندانس: - يک تانک کندانس با يک اختلاف ارتفاع کافي و مناسب با پمپ آن که فشار لازم را براي پمپ کندانس تامين کند، به همراه کليه سازه هاي فلزي مورد نياز، شاسي و نردبان در صورت نياز - دو عدد پمپ کندانس و الکترو موتور به همراه خط گردش پشتيبان، شير يک طرفه و شير موتوري - لوله کشي خط کندانس براي دي اريتور، از خروجي تانک کندانس تا ورودي دي اريتور شامل تمامي شيرآلات لازم و شيرهاي موتوري، اتصالات و قطعات لازم - تمامي قطعات و ضمايم سيستم لوله کشي کندانس، بست آويز، ساپورت، عايق کاري، اتصالات، شير آلات و.. براي تکميل سيستم.

دیگ بخار سيستم کنترل الکتريکي بويلر: براي حفاظت بيشتر از بويلر، از يک سيستم ; کنترل استفاده مي شود که سيگنالهاي اصلي آن عبارتند از درجه حرارت بخار خروجي، فشار، جريان، وضعيت بويلر و يک سري هشدار ها از قطعات کمکي بويلر.

دیگ بخارسيستم کنترل ديگهاي لوله آتشي از سه حلقه کنترلي تشکيل شده است: کنترل فشار بخار بويلر کنترل سطح آب بويلر کنترل سختی کنترل مشعل

دیگ بخارسيستم کنترل فشار بخار بويلر: - دو گونه سيستم براي اين کار وجود دارد کنترل روشن – خاموش: از يک مشعل در دو مرحله استفاده مي شود که مبناي کار آن فشار بخار است.

دیگ بخارکنترل مدوله : در اين حالت در يک مشعل ده مرحله اي استفاده ميشود که طول آتش را تغيير ميدهد. · کنترل سطح آب بويلر: که باز به صورت روشن- خاموش و کنترل مدوله قابل استفاده است. در حالت اول سطح مابين دو نقطه قابل تنظيم کنترل ميشود. ولي در حالت مدوله، سطح آب پيوسته کنترل ميشود، در اين حالت پمپ آب تغذيه روشن بوده و بوسيله يک شير کنترل موتوري تنظيم ميشود.

دیگ بخارسيستم کنترل سختی: بلودان پيوسته دستي: از يک شير دستي براي انجام اين کار استفاده مي شود.

بلودان پيوسته اتوماتيک: اين سيستم از يک الکتروهادي، کنترلر پيوسته بلودان تشکيل شده است.

دیگ بخارسيستم کنترل مشعل: سيستم شيرگازي: از اين سيستم براي کنترل فشار مشعلها استفاده مي شود.

دیگ بخارسيستم کنترل مشعل گازي: از اين سيستم ميتوان براي تمام انواع مشعلها استفاده کرد.

دیگ بخارسيستم هاي کنترلي براي دي اريتور: کنترل دما: دماي تانک دي اريتور را بايستي در دماي اشباع نگه داشت تا هيچ گونه اکسيژني در داخل سيستم وجود نداشته باشد، يک سنسور دما روي دي اريتور نصب ميشودکه فرمان هاي لازم را به يک شير سلنوئيد ميدهد. اين شير، کنترل جريان و عبور بخار را به عهده دارد و به بخار اجازه عبور را تا رسيدن دماي آب به حالت اشباع مي دهد.

دیگ بخارکنترل سطح: بالا بودن و پايين بودن سطح آب هر دو باعث صدمه ديدين سيستم ميشود لذا دو سنسور سطح براي تامين حداقل و حداکثر آب مورد نياز براي دي اريتور در نظر گرفته ميشود.

دیگ بخارکنترل فشار: فشار کاري دي اريتور فشار اتمسفر مي باشد. يک شير دستي و يک شير اتوماتيک براي ونت کردن در بالاي دي اريتور طراحي ميشود. اين شير، فشار داخل و خارج دي اريتور را يکسان سازي ميکند. دي اريتورها هميشه مجهز به يک شير اطمينان و يک شير خلا شکن هستند. در صورتيکه فشار از حد مجاز بالاتر رود شير اطمينان باز ميشود. در مواردي که بويلر ظرفيت هاي مختلفي را در دفعات نزديک به هم از دي اريتور مکش ميکند، خلا ايجاد شده و باعث ميشود شير خلا شکن باز شود. ·

دیگ بخارزيرآب زني: زير آب زني بويلر عبارتست از تخليه مقاديري از آب هاي متمرکز در داخل بويلر. علت آن تامين پارامترهاي کنترلي آب در سطح مجاز ميباشد تا پديده هايي همانند خوردگي به وقوع نپيوندد. اين عمل باعث ميشود ذرات معلق داخل بويلر تخليه گردد. در اين حالت مقاديري از آب که تخليه شده است توسط آب تغذيه جايگزين ميشود. زير آب زني به صورت انجام پذير است: زير آب زني دستي زير آب زني پيوسته و مکانيزه

دیگ بخارسختی گیری: یونهای کلسیم و منیزیم موجود در آب سخت بوسیله کاتیونهای موجود در اسید قوی و رزین خارج شده و یون سدیم جایگزین آنها می شود. هنگامی که رزین تحلیل می رود، با عبور کلرید سدیم که همان نمک معمولی است دوباره احیا می شود. این چرخه سختی گیری بوسیله سیستم یو پی اس کنترل می شود. برای محاسبه ظرفیت سختی گیر میتوان از فرمول زیر استفاده کرد: · عمليات هاي شيميايي: اکسيژن زدايي: براي اکسيژن زدايي از سولفيد سديم به ميزان پی پی ام 60-30 و هيدرازين پی پی ام 1-1/0 استفاده ميشود. هر پی پی ام 10 از سولفيد سديم و پی پی ام 2 از هيدرازين باعث خارج کردن يک پی پی ام اکسيژن حل نشده در سيستم ميشود. تنظيم و کنترل پی اچ : چه بويلر و چه خط آب تغذيه براي صدمه نديدن از بابت خوردگي بايستي پی اچ متعادلي داشته باشند. براي کار از هيدروکسيد سديم، کربنات سديم و آمونياک استفاده ميشود.

دیگ بخارسختي گيري: از آنجا که ممکن است به هر علتي سختي گير دچار حادثه شده و نشت داشته باشد، از فسفات براي حل کردن هرگونه رسوب ايجاد شده استفاده مي­شود. براي سختي گيري دستگاه هاي زير لازم است: مخزن مواد شيميايي همزن برقي براي مواد شيمايي خط لوله آب سختي گيري شده براي راه حل شيمياي سختي گيري شير قطع و وصل شير درين شير قطع و وصل مواد شيميايي صافي پمپ آب تصفيه شده شير يک طرفه

دیگ بخار توضيح عملکرد سيستم: چرخه بخار و آب به صورت زير در يک سيستم توصيف ميشود: آب تصفيه شده و کندانس برگشتي در تانک کندانس جمع مي شود، سپس اين آب توسط پمپ هاي کندانس به داخل دي اريتور اسپري مي شود. بخار ساخته شده توسط بويلر به دو شاخه تقسيم مي شود، شاخه بخار اصلي و دي اريتور. خط اصلي بخار هنگاميکه از ايستگاه تقليل فشار عبور مي کند به سمت مصرف کننده ها مي رود. اين بخار کم فشار در شاخه ديگر وارد دي اريتور مي شود. تقابل مستقيم بخار و آب باعث بالا رفتن درجه حرارت آب شده و بخار را نيز به آب داغ تبديل مي کند. اين آب داغ شروع به از دست دادن اکسيژن اضافي خود مي کند. اين آب داغ آماده ورود به بويلر مي باشد. آب دي اريتور سپس توسط پمپ هاي آب تغذيه بويلر، به بويلر وارد شده که در اين مرحله هر دو پمپ آب تغذيه به صورت 100% زير بار هستند. در اين هنگام مشعل روشن شده و آب را گرم مي کند، تا به حالت اشباع برسد، بويلرهاي بخار حتماً مي­بايستي زير آب زني شوند، تا ذرات داخل آن تشکيل رسوب ندهند. آب خارج شده از بويلر که زير آب زني شده است، وارد تانک بلودان مي شود. چون اين تانک اتمسفريک است، لذا مي توان براي بازيافت انرژي آن هم از بخار فلش آن به عنوان بخار کم فشار براي گرم کردن آب دي اريتور و هم آب گرم آن جهت پيش گرم کردن آب تغذيه استفاده نمود.

دیگ بخارتوضيح عملکرد سيستم کنترلي: روي تانک دي اريتور يک سنسور کنترل سطح نصب شده است، اين کنترل سطح به آب سرد و بخار اجازه ورود به دي اريتور را مي دهد. روي خط بخار ورودي به دي اريتور يک شير کنترل وجود دارد که ميزان بخار ورودي به دي اريتور را کنترل مي کند. در صورتيکه آب به ميزان کافي داخل دي اريتور وجود داشته باشد، پمپ هاي آب تغذيه بويلر مي تواند شروع به کار کنند. در صورتيکه سطح آب داخل دي اريتور کمتر از حالت مينيمم شود، سنسور، دستور قطع شدن را صادر مي کند و پمپ ها خاموش مي شوند. روي بدنه بويلر هم يک سنسور کنترل سطح وجود دارد. اين سيستم کنترل سطح عملکرد پمپ هاي آب تغذيه بويلر و مشعلها را زير نظر دارد. هنگاميکه سطح آب داخل بويلر از حالت نرمال خود پايين تر مي رود، اين امر باعث مي شود آب تغذيه شروع به وارد شدن به بويلر کند. در صورتيکه آب داخل بويلر به هر دليلي غير از اين از حالت مينيمم خود پايين تر برود، اين سنسور روي عملکرد مشعل تاثير مي گذارد. يک سيستم کنترل فشار نيز روي بدنه بويلر نصب مي باشد، هنگاميکه فشار داخل بويلر از حد مجاز خود تجاوز کند، اين سنسور عملکرد مشعل را تحت تاثير قرار مي دهد و مشعل قطع مي شود. در صورتيکه عملکرد اين سيستم به هر عنواني دچار اختلال شود و فشار بالاتر برود، شير اطمينان باز کرده و بخار اضافي خارج مي شود.

دیگ بخارابعاد موتورخانه گرمایشی به دستگاه های گرمایشی نصب شده و قدرت آنها بستگی دارد.در جدول زیر این ابعاد و مشخصات با توجه به ظرفیت گرمایی دیگ مشخص شده است.

قدرت حرارتی

BTUVHR

ارتفاع موتور خانه

m

فاصله از روی دیگ تا سقف موتورخانه

(m)

فاصله خالی جلوی دیگ

(فولادی)

فاصله ی خالی عقب دیگ

(فولادی)

تا 238000 بیش تر یا مساوی 2/1 بیش تر یا مساوی 1/3 1/5m+طول دیگ
تا 496000 بیش تر یا مساوی 2/5 بیش تر یا مساوی 1/5 1/5m+طول دیگ
تا 992000 بیش تر یا مساوی 2/5 بیش تر یا مساوی 1/7 1/5m+طول دیگ
تا 1587000 بیش تر یا مساوی 2/5 بیش تر یا مساوی 2/3 1/5m+طول دیگ

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان - جاده تهران - شهرک صنعتی محمود آباد - خیابان 30  -گروه صنعتی نیرو بویلر

تلفن : 2-33804291-031

تلفکس : 33804003-031

تلفن 24 ساعتــه : 09101184150

پست الکترونیکی : info@nirouboiler.com